Projekt " RÓWNE SZANSE"

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej rozpocznie realizację projektu „Równe szanse” w ramach osi IX, działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Cel projektu: Poszerzenie zakresu działania świetlicy środowiskowej w Białej Rawskiej w okresie 01.05.2016-30.04.2018 roku, dla 45 dzieci (25K, 20M) pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, żyjących na terenie miasta i gminy Biała Rawska, a dzięki temu ograniczenie dziedziczenia i wykluczenia społecznego wśród dzieci.

Działania:

  • zwiększenie liczby miejsc na świetlicy,

  • wydłużenie godzin pracy świetlicy,

  • organizacja korepetycji

  • organizacja zajęć aktorskich, tanecznych, kursu szyci i kroju, informatyki

  • zapewnienie posiłków w okresie wakacji

 

 Efektem będzie funkcjonowanie świetlicy przez 7,5 godz. dziennie zapewniającej zajęcia, korepetycje i opiekę.

Dofinansowanie projektu: 450 316,25 PLN

 

 

Harmonogram zajęć (kliknij)