Nasza Świetlica

Świetlica Środowiskowa rozpoczęła swą działalność w 2012 roku.

 Zorganizowana jest dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Biała Rawska.

 Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:30 do 19:00


Świetlica od kwietnia 2016 roku do kwietnia 2018 roku realizuje program "Równe Szanse" dzięki temu  czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30– 19.00

Cele i zadania świetlicy środowiskowej realizowane są przez:

 • zapewnienie opieki wychowawczej,

 • oddziaływania terapeutyczne, socjoterapeutyczne i logopedyczne

 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

 • pomoc w nauce, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 • tworzenie warunków do nauki własnej,

 • organizacje czasu wolnego w tym organizowanie zabaw i zajęć sportowych,

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków,

 •  zapewnienie posiłku w czasie zajęć,

 • tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu higieny osobistej,

 • pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych,

 • pomoc w prawidłowym rozwoju osobowości wychowanków, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.Świetlica organizuje i prowadzi dla wychowanków zajęcia wychowawcze, dydaktyczne  i profilaktyczne. Świetlica środowiskowa realizuje zadania w oparciu o program świetlicy, harmonogram zajęć, dziennik zajęć, listy obecności.

 

W obecnej dobie kryzysu podstawowych funkcji rodziny, spowodowanego nie tylko patologią układu rodzinnego,

ale i czynnikami ekonomicznymi (sytuacją na rynku pracy), w wyniku której rodziny tracą swoją wydolność

(długa nieobecność w domu rodziców pracujących, zmęczenie, brak czasu na odpoczynek, relaks), takie miejsce, gdzie dzieci w sposób alternatywny mogą spędzać wolny czas wydaje się być uzasadnione, a nawet konieczne.

 

Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest złożenie podania z oświadczeniem u wychowawcy placówki. 

Dzieci, które odwiedzają naszą placówkę wracają do domu z uśmiechem na twarzy i nadzieją na lepsze jutro, a także z wiarą w swoje możliwości.